KATEŘINA MAREŠOVÁ - VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Úvodní ustanovení

I.1 Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník nebo NOZ), jejímž předmětem je koupě některé ze živých akcí nebo osobní konzultace nabízených na webovém rozhraní www.katerinamaresova.com (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek https://katerinamaresova.com/a odesláním objednávky nebo prostřednictvím telefonických či e-mailových objednávek, případně též při použití jiného komunikačního prostředku pro uskutečnění objednávky.

I.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je podnikající fyzická osoba:

Kateřina Marešová

Brňany 165, 41201 Česká Republika

Telefon: +420 737 883 108

Email: katka@katerinamaresova.com

IČO: 86581635

V otázkách neupravených kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami se tento vztah řídí občanským zákoníkem a právními předpisy na ochranu spotřebitele.

I.3 Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

II. Objednávka

Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese https://katerinamaresova.com/. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky https://katerinamaresova.com.cz. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce https://katerinamaresova.com/obchodni-podminky/, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.
Při individuální dohodě je možné objednávku uskutečnit i pomocí telefonu, e-mailu popřípadě jiným komunikačním nástrojem.

III. Kupní cena, daňový doklad

III.1 Ve shrnutí objednávky najdete konečnou cenu živé akce či osobní konzultace. Prodávající není plátcem DPH, cena je tak konečná.

III.2 Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad - fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží.

IV. Způsob a forma platby

IV.1 Možnost platby: Bankovním převodem na korunový účet prodávající

IV.2 Forma platby: Platba je možná pouze jednorázově, platba na splátky není možná.

V. Dodací a storno podmínky

V.1 Způsob dodání
Živá akce či služba budou dodány dle podmínek uvedených v popisu akce na webovém rozhraní www.katerinamaresova.com, popřípadě individuálně sjednaných. Kupující má právo absolvovat akci za podmínky řádné úhrady celé ceny. Jako prodávající jsem oprávněna změnit jednostranně podmínky vzdělávací akce např. místo konání v rámci stejné obce/města. Samozřejmě vás o každé takové změně neprodleně vyrozumím. Závazky mezi námi tím nejsou dotčeny a odpovídám vám za to, že změnou podmínek nebude dotčen účel akce. Živá akce se uskuteční pouze v případě, že si ji objedná a uhradí minimální počet zájemců mnou stanovený. Vyhrazuji si právo zrušení vzdělávací akce při nižším počtu přihlášených či zásahu vyšší moci. V takovém případě všechny přihlášené účastníky budu včas informovat.
V.2 Možnost účasti náhradníka
Na živou akci je možné na místo kupujícího vyslat náhradníka v případě, že se z vážných důvodů nemůže kupující zúčastnit, a to pouze po předchozí dohodě se mnou.
V.3 Vzdělávací materiály a informace
Veškeré informace a jakékoliv písemné podklady, materiály, skripta, zvukové záznamy a nosiče, doporučení, techniky, údaje osobního charakteru a další metody předávané lektorem vedoucím akci jsou určeny pouze pro účely konkrétní živé akce a osobní potřebu jednotlivých kupujících. Není dovoleno je bez mého vědomí a písemného souhlasu jakkoliv sdělovat a předávat dál třetím osobám, upravovat, rozšiřovat a kopírovat je v celém či částečném rozsahu, používat k jakýmkoliv komerčním účelům či jinde publikovat.
V.4 Odpovědnost v průběhu živé akce
Kupující je v celém průběhu akce za sebe, svá rozhodnutí a své jednání vůči sobě i ostatním zcela odpovědný. Každý účastník vč. lektora vedoucího akci je odpovědný za případné škody způsobené sobě nebo dalším kupujícím svým neuváženým či jiným chováním či za škody jím způsobené na majetku a zařízení prostor, jež užívá v průběhu konání vzdělávací akce. Vzhledem k charakteru akcí, kde účastníci sdílí i své osobní příběhy a nezřídka i velmi citlivé informace ze svého života, prosím všechny účastníky o respektování práv ostatních a nešíření takových informací bez souhlasu dotčeného účastníka. Podrobněji se ochraně osobních údajů účastníků věnuje i část pravidel pro ochranu osobních údajů, kterými se při své činnosti řídím.
V.5 Možnost vyloučit kupujícího z účasti
Kupující jsou povinni při účasti na živé akci nenarušovat její průběh. Prodávající je oprávněna kupujícího vyloučit z účasti v případě, že kupující nerespektoval tyto všeobecné obchodní podmínky a v důsledku toho jakkoliv poškodil obsah akce, ostatní kupující či lektora anebo v případě, že bude průběh akce narušovat nevhodným chováním neslučujícím se s pravidly běžného slušného soužití lidí. V případě vyloučení kupujícího ze vzdělávací akce nemá kupující nárok na vrácení již zaplaceného kurzovného, a to ani jeho části.
V.6 Storno podmínky
V případě, že by vzdělávací akce byla zrušena z důvodů na mé straně a vy jako kupující jste již cenu uhradili, obdržíte do 14 dnů ode dne, kdy bude rozhodnuto o zrušení akce, zpět celou zaplacenou částku, pokud se výslovně nedohodneme na použití platby na náhradní akci dle vašeho výběru či na jiném řešení. Nebude-li dohodnuto jinak, bude vám platba vrácena stejným způsobem, jako byla přijata. Jako kupující jste oprávněni svoji účast na vzdělávací akci zrušit. V případě že jste již uhradili cenu a zrušíte účast nejpozději 5 dní před zahájením vzdělávací akce, bude vrácena celá zaplacená cena, v případě zrušení účasti nejpozději 2 dny před zahájením vzdělávací akce, bude vrácená částka snížena na polovinu zaplacené ceny, v případě zrušení účasti v době kratší, je cena nevratná. Platbu v plné výši Vám vrátím také v případě, že za sebe naleznete adekvátního náhradníka, který vaše místo na akci plně převezme a tedy i uhradí svou účast.

VI. Odstoupení od smlouvy

Odstoupit od smlouvy nelze v případě, že jde o smlouvu o využití volného času, pokud je prodávajícím toto plnění poskytováno v určeném termínu (§ 1837 písm. j) NOZ). Za smlouvu o využití volného času je tak považována i smlouva o poskytnutí služeb mezi námi uzavřená. Není tedy možné od této smlouvy bez uvedení důvodu odstoupit. Přesto vám nabízím řešení i v případech, kdy se nemůžete účastnit – podrobnosti jsou uvedeny výše ve storno podmínkách.

VII. Ochrana osobních údajů

VII.1 Prohlášení prodávajícího: Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v přihlášce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

VII.2 Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

VII.3 Na požádání Vám podle možnosti obratem a písemně oznámím, zda a jaké osobní údaje mám o Vás zaznamenané. Pokud by navzdory mým snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravím.

VII.4 Možnost odhlášení

Chci Vaše údaje použít k tomu, abych vás mohla informovat o mých produktech a službách, případně zjistit váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete mi to kdykoliv oznámit, abych mohla údaje podle toho zablokovat.

VII.5 Celé znění Ochrany osobních údajů najdete na této adrese: https://katerinamaresova.com /ochrana-osobnich-udaju.

VIII. Závěrečná ustanovení

VIII.1Údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru
a) Mimosoudní řešení sporů zejm. prostřednictvím mediace či arbitráže (rozhodčího řízení); řešení sporů uvedeným způsobem je založeno na dobrovolné účasti obou stran, objektivitě a nestrannosti řízení.
b) Dozorovým a kontrolním orgánem státní správy je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnice), pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává tento dozor jiný správní úřad (bližší informace jsou uvedeny v zákoně č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci).

VIII.2 Účinnost
a) Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 7. 2018. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek https://katerinamaresova.com/, popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla emailem. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách https://katerinamaresova.com/ a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.